Zer esan nahi du?

Sailkapena ekonomikoa
Aurrekontu baten sailkapen ekonomikoaren bidez, gastuak eta diru-sarrerak beren izaeraren arabera bereizten dira: soldata bat da ala argiaren ordainagiria? tasa bat da ala Europar Batasunaren diru-laguntza bat? Euskadin sailkapen hori lau mailako hierarkia batean dago antolatuta (kapituluak, artikuluak, kontzeptuak eta azpi-kontzeptuak): bada, gastuen I. Kapitulua, adibidez, "Langileriarekin lotutako gastuei" dagokio, eta VI. Kapitulua "Inbertsioei" buruzkoa da.
Sailkapen funtzionala
Aurrekontu baten sailkapen funtzionalak adierazten du zein den gastu edo diru-sarrera baten helburu orokorra, hau da, "Justizia"rekin lotutako gastuak eta "Osasun" arlokoak bereizten ditu. Euskadin, sailkapen hau lau mailako hierarkia bat da, baina bi garrantzitsuenak Politikak (edo Funtzioak ere esaten zaie) eta Programak dira. Hogeita hamar politika inguru daude —maila altuko helburua, hala nola, "Justizia", "Osasuna" eta "Hezkuntza"—, eta ehun programa baino gehiago, eta, besteak beste, "Lehen Hezkuntzaz", "Unibertsitateez" nahiz "Farmaziaz" arduratzen dira.
Sailkapen organikoa
Aurrekontuaren sailkapen organikoak adierazten du zein organismo den diru-sarrera edo gastu bakoitzaren arduraduna. Lehenengo maila batean, Erakundea bereiz dezakegu (Eusko Jaurlaritza ala Osakidetza, adibidez), eta erakunde bakoitzaren barruan, "Sekzioak" (Kultura Saila, Osasun Saila...) eta Sailak bereizten dira.
Deflazioa
Inflazioa da, baina kalkuluaren emaitza negatiboa denean. Prezioen maila orokorrean izandako beherakada.
Zorra vs. defizita
Administrazio baten defizita —superabitaren kontrakoa— diru-sarreren bidez ordaindu ezin den urteko gastua da, hau da, maileguen bitartez edo finantza-produktuak jaulkiz (adibidez, Altxorraren Letrak edo Bonuak) ordaindu behar dena. Administrazio baten zorra urteak joan ahala pilatu den defizita da. Defizita nahiz zorra ehunekotan neurtu ohi dira, eskualdeko Barne Produktu Gordinaren gaineko ehuneko gisa, hain zuzen, administrazioen datuak alderatu ahal izateko.
Kontzertu ekonomikoa
Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuko Administrazio Orokorraren arteko harremana zehazten duen finantza-akordioa da, Espainiako Konstituzioan dago jasota. Bada, Euskal Herria arduratzen da bere lurraldean zergak eta tributuak biltzeaz, eta Estatuko Administrazio Orokorrari urtero zenbateko bat ordaintzen dio, jasotako ondasunen eta zerbitzuen konpentsazio gisa, hau da, "euskal kupoa" deritzona.
Inflazioa
Ondasun eta zerbitzuen saski baten prezioak areagotzea eremu jakin batean eta aldi jakin batean. Normalean, ehunekotan neurtzen da.
Sozietateen gaineko zerga
Sozietateen gaineko Zerga zuzeneko zerga bat da eta enpresei nahiz elkarteei aplikatzen zaie, baita inbertsio-funtsei ere, eta urte fiskalean lortutako irabaziak zergapetzen ditu.
Zuzeneko zerga
Zuzeneko zerga da pertsona baten diru-sarrera iturriak edo jabetzak zergapetzen dituena, adibidez, Errentaren gainekoa (PFEZa), oinordetzen gainekoa, ondarearen gainekoa edo kontribuzioarena.
Zerga Bereziak
Produktu eta kontsumo jakin batzuei aplikatzen zaizkien zeharkako zergak dira, adibidez, gasolinaren edo tabakoaren gainekoak.